images
UN
အားနည္းခ်က္မ်ားကိုျပင္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ကေအာင္ျမင္
| Saturday, 07 January 2017
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ၏သတင္းစာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အခက္ အခဲျဖစ္ေနေသာ၊ ျဖစ္ေစေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီဘိုးေအႏိုင္ငံ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး၊ တူေနေသာ အခ်က္မ်ားကို စာရင္းလုပ္တင္ျပေရးသားထားသည္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ အေမ ရိကန္သည္ အခ်ိန္မီ သူ၏ လမ္းပန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈအေဟာင္းစနစ္၊ အေဟာင္း အခင္းအက်င္း၊ အေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား အေျခခံအေဆာက္အအံုအမ်ားစု ႀကီးကို မျပင္ဆင္၊ မထိန္းသိမ္း၊ မဆန္းသစ္ႏိုင္ပါက ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုန္းကန္ ေနရသလိုမ်ဳိးရင္ဆုိင္ရလိမ့္မည္ဟု ေဟာကိန္းထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးႏွစ္ၿမိဳ႕အကြာအေဝးသည္ အေမရိကန္ေလာ့အိန္ ဂ်လိစ္ႏွင့္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ အကြာအေဝးေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ ဆက္သြယ္ေရးကေကာင္းၿပီး ျမန္မာၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕ဆက္သြယ္ေရးက ဆိုးရြား ပါသည္ဟု ဆုိသည္။ ျမန္မာဆိပ္ကမ္းသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ဆိပ္ကမ္းေဟာင္းသာ ျဖစ္ေနၿပီး၊ နည္းပညာေဟာင္း၊ အေဆာက္အအံုေဟာင္း၊ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေနၿပီး ျပဳျပင္မြမ္းမံသစ္လြင္မႈမရိွ၍ ေကာင္းစြာလည္ပတ္မႈမရိွေခ်။ အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့ေငြ ကလည္း အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာျဖစ္သည္။ သီလဝါေရနက္ဆိပ္ကမ္း သြားရာလမ္းကလည္း ဆိုးရြားလ်က္ရွိသည္။ ျမစ္ႀကီးနားသို႔ ကုန္တင္ပို႔လွ်င္ သံုးရက္ၾကာသည္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က႑တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အႏွံ႔ရွိလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မီးစက္မ်ားကုိ အရန္ထားအားကိုးေနရသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး တစ္နည္း စီးပြားေရးသည္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အကန္႔အသတ္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ႏွစ္ ၅ဝ စီးပြားေရးေခတ္ ေနာက္က်ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါပြင့္လင္းျမင္သာဆန္းသစ္သည့္ ေခတ္ သို႔ဝင္ေရာက္လ်က္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ေရာက္ ရွိေနသည့္ ျမန္မာပညာရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္လာလ်က္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံႀကီးပြား ေရးအတြက္ အိပ္မက္ကိုယ္စီႏွင့္ ျဖစ္ေနၾကသည္။
အမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သယံဇာတေပါၾ<ြကယ္ဝၿပီး အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေနေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားမွာတည္ရိွေနသည္။ ယင္းသည္ အားေကာင္းခ်က္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးကပညာရွင္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာင္ႀကီးႏွစ္လံုးၾကားက တဲငယ္ျဖင့္ေနသူႏွင့္တူသည္။ ေတာင္ေပၚကက်လာ ႏုိင္သည့္ ခဲေတြ၊ သဲေတြကို ၾကည့္ေရွာင္ရမွာျဖစ္သလို ေတာင္ေပၚတက္ၿပီး သစ္၊ ဝါး၊ ႀကိမ္ခုတ္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ၿပီး စီးပြားရွာလို႔ရသည္ဟု ဥပမာေပးေျပာၾကား ေရးသားဖူး၏။ စီးပြားေရး၌ အျပန္အလွန္အျမတ္ထုတ္တတ္ဖို႔ လိုရင္းျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သတ္ခံေနရသည္ဆိုလွ်င္ ကိုယ့္ဘက္က ညံ့လို႔သာျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈမ်ားႏွင့္ ေႏွးေကြးေလးလံစြာအလုပ္လုပ္ ေနေသာ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အားနည္းခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသည္။ လက္ရွိအစိုးရအႀကီးအကဲတစ္ဦးက အစိုးရသစ္လက္ထက္ ျခစားမႈမရိွဘူးဟု ေၾ<ြကးေၾကာ္လုိက္ေသာ္ျငား က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားသည္ ေက်ာ္ဟိန္းက ေက်ာ္ဟိန္းျဖစ္ေနတုန္းဆိုတာ ႏိုင္ငံသားတိုင္းအသိ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု အားေကာင္းမႈ၊ ခုိင္မာမႈမရိွျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကိုအေရးေပၚျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ တည္ေဆာက္ဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့၊ ေႏွးေကြး၊ ေလးလံ၊ ပစ္ပယ္ထားခဲ့သည္ကို ယေန႔ပစၥကၡအေျခအေနမ်ားက ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အရာအားလံုးကို ေက်ာ္လႊားၿပီး ေရွ႕ကိုတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔ေရွ႕သို႔ခုန္ပ်ံဖို႔အေရး ေနာက္မွ အေျခခံအေဆာက္အအံုပိုင္း ျဖည့္ဆည္းမႈအားေကာင္းမွသာ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္ လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္ဖို႔ႏွင့္အေကာင္းျမင္ဖို႔လည္းလိုေၾကာင္း၊ ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ တို႔က မွတ္ခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳထားေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအသိေပးတင္ျပ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။
UN
UN