images
UN
အမွန္တကယ္အိမ္ရာမဲ႕သူမ်ား အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ခြင္႕ရပါေစ
| Sunday, 08 January 2017
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမုိမ်ားျပား လ်က္ရွိရာ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအရ လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ၌ေနထိုင္ေသာ လူဦးေရသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၃ဝ အထိ သိပ္သည္းလာေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေန ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မားလာခဲ့ၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံ လုိအပ္ခ်က္ျပႆနာလည္း ပိုမုိႀကီးမား လာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ခုတည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၁ဝ ပုံ တစ္ပုံျဖစ္ သည့္ လူဦးေရ ငါးသန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ရန္ကုန္တြင္ေနထိုင္ေသာ အေျခခံလူတန္းစားမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရး အေရးသံုးပါးအနက္ ေက်ာတစ္ခင္းစာေနရေရးအတြက္ ကိုပင္ မ်ားစြာခက္ခဲခဲ့ရသည္။ အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္းငွားခမ်ားက ႏွစ္စဥ္ဆတိုးျဖင့္ တိုးတက္ေနသျဖင့္ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရ သကဲ့သို႔ ဝိသမေလာဘသား ပြဲစားမ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈကိုလည္း လည္စင္းခံေနၾကရ သည္။ အိမ္ငွားရန္ပင္ အခက္အခဲရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားမွာ ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားရွိ လူမေနေသာေနရာမ်ား၊ ျမစ္ကမ္း၊ ေခ်ာင္းကမ္းအနီးေနရာမ်ားတြင္ အဆင္ေျပသလို တဲထိုးေနထိုင္ၾကရင္း က်ဴးေက်ာ္ဘဝေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္စဥ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား တိုးပြားမႈေၾကာင့္ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားလာၿပီး က်ဴးေက်ာ္မ်ားလည္း တိုးပြား လာခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ အစိုးရက က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ လာေသာေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား ဒုကၡပင္လယ္ေဝခဲ့ၾကရသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္အခက္အခဲေၾကာင့္ ဒုကၡအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကံဳေတြ႕ ေနရသည္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ယခင္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးသင့္၊ တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားကို စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝမျဖည့္ဆည္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရထံမွ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည့္ လက္ရွိအစိုးရကလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အစျပဳခဲ့ေသာ ျပည္သူမ်ား၏အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အခန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ပါဝင္မည့္ သိန္း ၁ဝဝ ေအာက္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာတစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပံုေငြရရွိမႈ၊ ေျမရရွိမႈ အေပၚမူတည္ကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အိမ္ရာယူနစ္အခန္းေပါင္း တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းခန္႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရအဆက္ဆက္၏အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ပိုင္ ဆိုင္ခြင့္ရရွိေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ားသည္ အေျခခံျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီေသာတန္ဖိုး ျဖစ္ရန္လိုသကဲ့သို႔ အမွန္တကယ္ အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ လိုပါသည္။ သို႔မွသာ အိမ္ရာမဲ့ျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္ပိုင္အိုးပိုင္ႏွင့္ ေနထိုင္ႏုိင္ၿပီး ေက်ာတစ္ခင္းစာအတြက္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ဒုကၡမ်ဳိးစံုေဘးမွ ကင္းေဝးႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ျပည့္စံုက်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ မိသားစုဘဝမ်ားကို ထူေထာင္ႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ဆီသို႔ ခ်ီတက္ရာခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စိတ္ပါလက္ပါ လိုက္ပါႏုိင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္။
UN
UN