images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခါစ ဖဆပလေခတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သူ၏ကက္ဘိနက္ဝန္ႀကီး အဖြဲ႕အား ျခတြင္းႀကီးႏွင့္ႏႈိင္း၍ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ဖူး၏။ ''ခင္ဗ်ားတို႔ထဲကို ထင္း႐ွဴးေသတၱာတစ္လံုးပစ္သြင္းလိုက္ရင္ ခဏေလးစားပစ္လိုက္မွာပဲ''ဟု ဥပမာ ေပးခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက''စားဖားသမားေတြညီၫြတ္ေန တာမ်ဳိး က်ဳပ္မလိုခ်င္ဘူး''ဟု ခက္ခက္ထန္ထန္ေျပာဆိုဖူး၏။
''အဂတိလိုက္စားမႈကို ေကာင္းစြာတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုကဲ့သုိ႔ တ႐ုတ္ျပည္ၿပိဳလဲရဖြယ္ရွိ'' ဟု ေပက်င္း ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္စြဲ သတင္းက သတိေပးသံေပၚလာ၏။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆး ေရး ဗဟိုေကာ္မရွင္၏ ဒုတိယအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ယန္ဇီယာဒူက သံုးသပ္လိုက္ ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာန၏ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။ ၄င္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕တြင္ ဒုတိယၾသဇာအရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။
အဂတိလိုက္စားမႈကို အေရးတယူမကိုင္တြယ္လွ်င္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးအေရာင္ ေျပာင္းၿပီး ပါတီလည္းအေရာင္ေျပာင္းသြားမည္၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုဗီယက္ၿပိဳကဲြခဲ့သလို လည္းျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ People's Daily သတင္းစာႀကီးမွာ ေဖာ္ျပပါရွိ သည္။
ေပါ့ေပါ့ဆဆလုပ္ေနလွ်င္ ပါတီႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသလိုမ်ဳိး ၾကံဳေတြ႕ဖြယ္ရွိသည္ ဟု ၄င္းက သတိေပးေရးသားလိုက္သည္။ ၄င္းက တ႐ုတ္ျပည္ျခစားမႈကာလမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ၿပီး ထိုစဥ္က ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အားနည္းၿပီး ေပ်ာ့ညံ့ခဲ့သည္ဟုဆို၏။
တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ၄င္း''ယန္ဇီယာဒူ''ကဲ့သို႔ပင္ ပါတီေခါင္း ေဆာင္မ်ား အရည္အေသြးနိမ့္က်ပါက တိုင္းျပည္ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာတရားကို ယံုၾကည္သူျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဗဟုိမွလာေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္မကင္းတတ္ ေသးေသာ စီးပြားေရးတစ္ရပ္ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပို၍ျဖစ္တတ္ သည္။ ထိုသို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈတိ႔ု ခ်ဳိ႕တဲ့ေနတတ္ သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ အေရးႀကီးေပၚလစီေရွ႕ေနာက္ မညီမႈမ်ားလည္းရွိေနတတ္ သည္။ ဥပေဒျပဳေရးလို တရားစီရင္ေရးလို အင္စတီက်ဴးရွင္း မ်ားပါ အားနည္းေန တတ္သည္။ ထိုအခါ ''အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အက်ဳိးအျမတ္ရွာေဖြမႈမ်ား'' ရွင္သန္ႀကီး ထြားေရးအတြက္ ေရခံေျမခံမ်ားျဖစ္လာတတ္သည္။ ထို႔ျပင္ တရားမဝင္စီးပြားေရးမ်ား ေတာထလာျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမႈစရိတ္ ျမင့္မားျခင္း၊ ဝင္ေငြျဖန္႔ျဖဴးမႈ၊ စားသံုးမႈပံုစံကို ထိခိုက္လာျခင္းျဖစ္ေစသည္။ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုေဘးသင့္ေစသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ ႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ၁၆၇ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၃၉ မွာရွိသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳးနီစနစ္လႊမ္းမိုးမႈကို ေဝဖန္သံမ်ား ညံထြက္ေန ၏။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ႏွင့္ မွတ္တမ္းမ်ားအရ အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႏွင့္ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ အဂတိလိုက္စားမႈနည္းပါးသည္ဟု ဆိုပါသည္။ စနစ္က်ေသာ ေလ့က်င့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေကာင္းမ်ားျပည့္ဝ ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိသည္။
အာဏာရွင္သေဘာအမိန္႔စနစ္ႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဆိုးေမြတို႔ ထိပ္တိုက္ေဆာင့္မိ ၾကၿပီး မီးပြားမီးပြင့္မ်ားမွ လာဘ္စားလာဘ္ေပး၊ ျဖတ္စားျဖတ္ယူမႈမ်ားေၾကာင့္ လူတို႔ ပ်က္စီးခဲ့ၾကသည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ေထာက္ျပသည္။
အထိန္းအကြပ္မ်ားဖယ္ရွားေရး(deregulation) လည္း မလြန္ကြၽံသင့္သလို၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး (regulation) လည္း မလြန္ကြၽံသင့္ဟု ပညာရွင္တို႔က သံုးသပ္ၾကသည္။
အေရးႀကီးဆံုးမွာ ျပည္သူလူထုကလည္း ရဲရဲတင္းတင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တံု႔ျပန္ႏိုင္ၾကဖို႔လိုသည္။ ပူေပါင္းဝိုင္းဝန္းေျဖရွင္းေပးသည့္ သေဘာတရား ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးက႑မ်ား၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအေရြ႕ သစ္ပိုမိုျမန္ဆန္လာဖို႔လိုသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ျပိဳလဲသြား ႏုိင္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးေရးသားလိုက္ရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >