images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ျပည္သူတို႔ဆႏၵျဖင့္ က်င့္သံုး ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ကို ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တည္ေဆာက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အဓြန္႕ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကိုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။
ျပည္သူတို႔သည္ မိမိတို႔၏လုိအင္ဆႏၵမ်ားေဖာ္ေဆာင္မည့္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ(၂ဝဝ၈)အရ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ အစုိးရသက္တမ္းကတည္းက ရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ျပည္သူ႔လက္ထဲ၌ ျပည္သူတို႔၏ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ ေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီအရ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ကို မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ် ဓားျပတိုက္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ အႏိုင္က်င့္မရေသာ ေခတ္သစ္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ျပည္သူကို အလြယ္တကူယံုေလာက္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ လိမ္လည္ ၍ ျပည္သူ႕ဆႏၵကို ရယူႏိုင္ေပသည္။ ျပည္သူအမ်ားက ႐ိုးသားသနားၾကင္နာ တတ္သျဖင့္ အလိမ္ေကာင္း၊ အညာေကာင္းသူမ်ားတန္ဆာဆင္ စကားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းမွားသို႔လည္း ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝမ်ားကို လက္ေတြ႕ဘဝျဖင့္ထင္ဟပ္ၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္အျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက မိမိရရွိထားေသာေရြးခ်ယ္ခြင့္ျဖင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအက်ဳိးရွိၿပီး ထိေရာက္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို သုံးသပ္ၾကည့္ေစ လိုပါသည္။
ယခင္ ပထမအႀကိမ္အစိုးရလက္ထက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူတို႔ စီးပြားေရးဘဝ ေအးေအးလူလူ မပူမပင္ရေအာင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးဘဝကို ထူေထာင္ေပးခဲ့သည့္ အစိုးရရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ လ်က္ရွိသည္။ ယေန႔အေျခအေနတြင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းလံုးဝ မထိန္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ မထိန္းေက်ာင္းေပးခဲ့ပါ။ စီးပြားေရးအရ ေလာဘေနာက္ကို လိုက္ေနၾကသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက ျမင့္တက္ၿပီးရင္း ျမင့္တက္ ေနသည္။ ယေန႔ျပည္သူမ်ား ကုန္ေစ်းႏႈန္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡပင္လယ္ေဝလ်က္ ရွိသည္။
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ထမ္းမ်ား၏လစာေငြသည္ နည္းနည္းမ်ားမ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုးေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ပုဂၢလိကဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာကိုလည္း ညႇိႏိႈင္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသည့္ (၃၄)ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးတြင္ အမ်ဳိးသားေရးကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး လူ႕အခြင့္အေရး ေရွ႕တန္းတင္ကာ ဝင္ေရာက္ ေျခ႐ႈပ္ဖို႔ အၾကံအစည္မ်ားခ်မွတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရသည္ကလည္း မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ရင္ေလးစရာျဖစ္ေနၾကပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တာဝန္ရွိသူအားလုံး ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအျမင္ အားနည္းေနျခင္းမွာ လံုးဝထင္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ယခင္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက အတုိက္အခံလုပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္သူတုိ႔၏အက်ဳိးစီးပြားကုိ လံုးဝမ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းျပည္ရွိ ျပည္သူ မ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကိုမၾကည့္ဘဲ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဂုဏ္သိကၡာမရွိေအာင္၊ ျပည္သူတုိ႔ဘဝ နိမ့္က်ေအာင္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ယခုအခ်ိန္တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူဘဝကုိ ဘာလုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့သနည္း ေမးၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔လိုမည္ ျဖစ္သည္။
ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္း တန္ဖုိးကုိ ေစ်းႏႈန္းက်ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူကုိ ျပည္သူ႕အေပၚ နားလည္သူဟု ေခၚၾကမည္လား ဟု ေမးရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားပိုင္ဆုိင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ကို အမိအရအသံုးျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားအေရးရွင္သန္ဖို႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးထက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လံုျခံဳေရးဦးစား ေပးေသာ ျပည္သူတို႔အလိုရွိအပ္ ေတာင့္တအပ္ေသာ ဆႏၵမ်ားကို တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အာမခံေသာ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးမၿပိဳကြဲေရးကို အာမခံေသာပါတီႏွင့္ ထိုပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ဆႏၵမဲေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >