images
UN
un

အလွ
ဘ၀ကုိယ္စီ
အလွကိုယ္စီ
ဆႏၵကိုယ္စီ။

ကုိယ္႔ဘ၀ႏွင္႔
ကုိယ္႔ဆႏၵက
အမ်ားအတြက္ပါမွ
တကယ္႔အလွ။

ဆႏၵထဲမွ
လုပ္နုိင္တာက 'စ'
ဒါမွတကယ္႔အလွ။

ယေန႔ အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္
ယေန႔ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္။ ကမၻာ့လူသား အားလံုး မ်က္ေမွာက္ျပဳေနေသာေခတ္၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ပ်က္လာေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား ကို ယခင္ေခတ္ေဟာင္း စနစ္ေဟာင္း အေတြးအေခၚေဟာင္း စိတ္ဓာတ္ေဟာင္းျဖင့္ ကိုင္တြယ္သံုးသပ္ေျဖရွင္း၍မရေၾကာင္း လက္ေတြ႔သာဓကျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပေနသည္။ ထုိသုိ႔ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းျခင္းကုိ ဒီမိုကေရစီတြင္ ဥပေဒမ်ားအရလည္း ခြင့္ျပဳမႈမရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏုိင္ငံေရးစကားႏွင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားကို ညင္သာ သိမ္ေမြ႕ေသာနည္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေျဖရွင္းသင့္ပါသည္။
လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္အတြင္း ရခိုင္ေဒသခံတခ်ဳိ႕ ေသဆံုးဒဏ္ရာရသည့္သတင္းမ်ား၏ အသံက်ယ္ေနပါသည္။
ေျမာက္ဦးတြင္က်င္းပသည့္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္က်ဆံုးျခင္းအခမ္းအနား ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခြင့္မျပဳရာမွ လူစုလူေဝးျဖစ္လာသည့္အတြက္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ မ်ားက လူစုခြဲရာတြင္ ေသေက်ဒဏ္ရာရမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ၄င္းမွာ မီဒီယာ၏ေဖာ္ျပခ်က္ကုိ တစ္ဆင့္ၾကားသိရျခင္းမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။
ထုိျဖစ္ရပ္သည္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္မ်ား၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပ မႈမ်ားကုိ ၾကားရသည္။ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီ ၂ဝ ၾကာၿပီးမွ အစိုးရျပန္ၾကားေရးသတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသည္လည္း မီဒီယာပုိင္း က႑အားနည္းမႈ၊ သတင္းထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈအျဖစ္ သုံးသပ္ေဝဖန္ေနၾက သည္။
ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္သည္ မူလကယင္းေဒသမွာပင္ အကဲဆတ္လြန္းေသာ သမိုင္းရာဇဝင္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးေရး အယူအဆ၊ ဘာသာေရးျပႆနာ၊ လူမ်ဳိးသုဥ္းကိစၥ စြပ္စြဲမႈ၊ အၾကမ္းပတမ္းမႈမ်ား၊ သံသယမီးေတာက္မ်ားရွိေနေသာ ေဒသအတြင္း၌ ေလာင္စာဆီေလာင္းခ်လိုက္သလိုျဖစ္ျခင္းမွာ ဒို႕တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို မ်က္ကြယ္ျပဳ သလို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ ထိပါးေစႏုိင္သည့္အေျခ အေနမ်ဳိးသုိ႔မေရာက္ရွိရန္ သတိႀကီးႀကီးျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္ေပသည္။
ျပႆနာ၊ ဝိေရာဓိ၊ ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အတိတ္ေဟာင္းက မီးၾကြင္းမီးက်န္မ်ား၊ လူမ်ဳိးစ႐ုိက္မ်ား၊ စီးပြားေရးနိမ့္က်မႈမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလံုးဝမရွိျခင္းမ်ား၊ ပညာေရးေရခ်ိန္ နိမ့္က်ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြးေခၚစဥ္းစား ျပဳမူ ဆက္ဆံေရး၌ အဓိကႏွင့္သာမည မခဲြျခားႏုိင္ဘဲ မိတ္ဖြဲ႕ရမည့္လူကို ရန္သူဟု ထင္မွတ္ရန္ရွာ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ထားမႈမ်ား ရွိေနႏုိင္သည္။ အထက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အလ်င္စလုိ ခ်မွတ္က်င့္သုံးလုိက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အေျခအေန အခ်ိန္အခါကုိ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတုိင္း ေရာင္ျပန္ဟပ္မလာဘဲ အလြဲမ်ား ျဖစ္၍ လုိအပ္ေသာအေျဖမထြက္ပါက အလြန္အက်ည္းတန္မည္ျဖစ္ေပသည္။
ထုိအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အျခားျပည္နယ္ေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပလိုေသာ ဆင္ႏႊဲ လိုေသာ ႏုိင္ငံေရးရာ လူမ်ဳိးေရးရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဆိုင္ရာမွ သတိႀကီးႀကီး၊ စိစစ္မႈႀကီးႀကီးျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေနျခင္းျဖစ္ပါမည္။ နည္းနည္းသည္းခံလိုက္ေလ်ာေပး လိုက္သည္ႏွင့္ ''ဂ်ပန္ေခတ္ လမ္းေပၚတက္ေဆး႐ိုးလွန္းေသာ'' ဥပေဒႏွင့္ဆန႔္ က်င္ေသာပြဲမ်ား ျဖစ္မသြားေရးအတြက္ အထူးဂ႐ုစုိက္လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
မည္သို႕ရွိေစ၊ ယခုျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေျမာက္ဦးပဋိပကၡ၌ လူေသဆံုးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ ျခင္းအတြက္ ရတက္မေအးႏိုင္ျဖစ္ရပါသည္။ က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ားအတြက္လည္း ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ညီေနာင္ေသြးခ်င္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔ ဆုံး႐ႈံးျခင္းသည္ တုိင္းျပည္၏မူလပဓာနက်ေသာ အင္အားမ်ား ဆုံး႐ႈံးသြားရျခင္း လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ပဋိပကၡသစ္မ်ားကို ေျဖရွင္း ရာ၌ နည္းေဟာင္းလမ္းေဟာင္းမ်ား က်င့္သံုးျခင္းကို အထူးဂ႐ုျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒနည္းလမ္းတက် ႏုိင္ငံေရးစည္း႐ံုးေရးနည္းနာျဖင့္သာ ဦးစားေပးေျဖရွင္းသင့္ ေၾကာင္း ေရးသားရပါသည္။
1 2 3 4 5  Next >