လိပ္စာ
ေမတၱာလမ္းနွင့္သခင္ဖိုးလွၾကီးလမ္းေထာင့္
၁၄၊၁ ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥက ၠာပၿမိ ု ့နယ္၊
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
၀၁ ၈၅၀၀၇၅၀၊ ၀၁ ၈၅၀၀၇၅၁၊ ၀၁ ၈၅၀၀၇၅၂
Email - newspaper@uniondaily.net
FAX : ၀၁ ၈၅၀၀၇၄၉
ဆက္သြယ္ရန္ (ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၀၉ ၅၄၀၉၁၈၀၊ ၀၉ ၂၅၄၃၇၄၄၅၇၊ ၀၉ ၄၂၁၁၅၄၃၄၀
သတင္းမ်ားေပးပို ့လိုလွ်င္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ျဖည့္စြတ္၍ ေပးပို ့ပါ။
သတင္းေခါင္းစဥ္
သတင္းေနရာ
ဓာတ္ပံုတင္ရန္
ေပးပို ့သူ email
ေပးပို ့သူဖုန္းနံပါတ္
သတင္းအခ်က္အလက္
Powered by http://hi-tech-sync.co.uk SYNC-GLOBAL